Common Pochard (Aythya ferina) M
Common Pochard (Aythya ferina) M

Brenne; Cherine 27/3/15.

Ref: IMG 6749X

Common Pochard (Aythya ferina) M

Brenne; Cherine 27/3/15.

Ref: IMG 6749X