Brimstone (Gonepteryx rhamni) M
Brimstone (Gonepteryx rhamni) M

Brenne; Lignac 10/10/15.

Ref: IMG 1270

Brimstone (Gonepteryx rhamni) M

Brenne; Lignac 10/10/15.

Ref: IMG 1270