Common Pochard (Aythya ferina) F, Fuligule milouin
Common Pochard (Aythya ferina) F, Fuligule milouin

Brenne; Foucault 21/1/16

Ref: 0S8A2007

Common Pochard (Aythya ferina) F, Fuligule milouin

Brenne; Foucault 21/1/16

Ref: 0S8A2007