Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F
Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F

Brenne; Oulches 30/8/16

Ref: IMG 5098

Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F

Brenne; Oulches 30/8/16

Ref: IMG 5098