Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F
Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F

Brenne; Oulches 7/7/17.

Ref: IMG 7522

Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) F

Brenne; Oulches 7/7/17.

Ref: IMG 7522