Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) M
Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) M

Brenne; Prissac 1/8/17.

Ref: IMG 8266

Elegant Straw Grasshopper (Euchorthippus elegantulus) M

Brenne; Prissac 1/8/17.

Ref: IMG 8266