Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) F

Brenne; Lignac 16/9/17.

Ref: IMG 9876

Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) F
Scaeva pyrastri (White-clubbed Scaeva) F

Brenne; Lignac 16/9/17.

Ref: IMG 9876