Brimstone (Gonepteryx rhamni) F
Brimstone (Gonepteryx rhamni) F

Brenne; 22/7/16

Ref: IMG_3609

Brimstone (Gonepteryx rhamni) F

Brenne; 22/7/16

Ref: IMG_3609