Common Pochard (Aythya ferina) F-W
Common Pochard (Aythya ferina) F-W

Brenne; Cherine 31/10/08

Common Pochard (Aythya ferina) F-W

Brenne; Cherine 31/10/08