Common Pochard (Aythya ferina) M
Common Pochard (Aythya ferina) M

Brenne; Cherine, 21/5/10. Male adult summer

Common Pochard (Aythya ferina) M

Brenne; Cherine, 21/5/10. Male adult summer