Common Pochard (Aythya ferina) M, Fuligule milouin
Common Pochard (Aythya ferina) M, Fuligule milouin

Brenne; Cherine 30/1/12

Ref: IMG 2436

Common Pochard (Aythya ferina) M, Fuligule milouin

Brenne; Cherine 30/1/12

Ref: IMG 2436